jeudi 17 février 2011

Sorties à Hong Kong (février 2011)

What women want (我知女人心)

Un film de Chan Tai-ming avec Andy Lau, Gong Li, Hu Jing, Banny Chen, Yuan Li, Anya, Pan Shuang-shuang, JuJu, Du Juan, Russell Wong, Kelly Hu, Li Cheng-ru, Osric Chau. 116 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie : 17 février 2011.

Aucun commentaire: