jeudi 2 août 2012

Sorties à Hong Kong (août 2012)

Lacuna (醉后一夜, Chine – Hong Kong, 2012) 
Un film de Derek Tsang et Jimmy Wan avec Shawn Yue, Zhang Jing-chu, Lawrence Chou, Yoga Lin, Zhu Yu-chen, Mia Yam, Wang Yi, Yu Na, Wang Jun-jia, Sun Cong, Cheung Lam, Shuang Zi, Zhang Chao, Lin Zi-luo, Wang Mei-qian, Guan Zheng-nan, Chen Yi-sha, Du Ming-hua, Zhang You-you, Hei Yun, Leva Liang. 97 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 2 août 2012.


Aucun commentaire: