jeudi 5 juin 2014

Sorties à Hong Kong (juin 2014) Coming home


Coming home (歸來, Chine, 2014) Un film de Zhang Yimou avec Gong Li, Chen Dao-Ming, Zhang Jiayi, Chen Xiao-yi, Ding Jia-li, Zhang Hui-wen, Zu Feng, Liu Pei-qi, Yan Ni, Xin Bai-qing, Guo Tao, Wang Zhi-fei. 109 minutes. Classé Catégorie I. Sortie à Hong Kong : 5 juin 2014.

Aucun commentaire: