vendredi 8 juin 2012

Sorties à Hong Kong (juin 2012)

First time (第一次, Chine – Hong Kong, 2012) 
Un film de Han Yan avec AngelaBaby, Mark Chao, Jiang Shan, Tian Yuan, Huang Xuan, Allen Chao, Cindy Yen, Bai Baihe. 102 minutes. Classé Catégorie IIA. Sortie à Hong Kong : 8 juin 2012.


Aucun commentaire: