jeudi 21 juin 2012

Sorties à Hong Kong (juin 2012)


Shadows of love (影子愛人, Chine – Hong Kong, 2012) 
Un film de Calvin Poon avec Cecilia Cheung, Kwon Sang-woo, Tien Niu, Sphinx Ting, Jing Bo-ran, Jing Tian, Ng Man-tat, Angela Chang, Cheng Tai-shen. 87 minutes. Classé Catégorie I. Sortie à Hong Kong : 21 juin 2012.


Aucun commentaire: